Aplikimi për kredi

  Apliko për kredi

  Emri i produktit
  Shuma e kredisë (€)
  Interesi Vjetor (%)
  Interesi mujor (%)
  Komisioni i disbursimit %
  Norma Efektive e interesit (%)
  Afati maksimal në muaj
  Kredi Biznesi Bujqësore, Individuale
  150€- 1,000€
  24 %
  2.00%
  2%
  28.69%- 28.71%
  36
  Kredi Biznesi Bujqësore, Individuale
  1,001€ – 3,000€
  22 %
  1.83%
  2%
  25.54%
  60
  Kredi Biznesi Bujqësore,Individuale
  3,001€- 5,000€
  18%- 20%
  1.50% 1.67%
  1% – 2%
  20.10%- 23.07%
  60
  Kredi Biznesi dhe Bujqësore
  5,001€- 10,000€
  16%- 18%
  1.33%- 1.67%
  1% – 2%
  17.75%- 20.66%
  60
  Kredi Individuale
  10,001€- 100,000€
  12%- 15%
  1.00%- 1.25%
  0% – 2%
  12.67%- 17.12%
  60
  Kredi për regjistirm të veturës dhe blerjen të gomave
  100€- 1,000€
  10%
  0.83%
  5%
  21.76%
  12
  Lizing
  1,000€-50,000€
  8%-15%
  0.67%-1.25%
  1%-2%
  8.74%- 17.12%
  60
  Kredi Biznesi dhe Bujqësore
  0,001€-100,000€
  12%- 15%
  1.00%-1.25%
  0% – 2%
  12.67%- 17.12%
  60

  Formula për llogaritjen e pagesës së vonuar: Kryegjëje në vonesë x kamatëvonesa x numri i ditëve në vonesë) Shembull: (500 Eur x 0.033% x 4 ditë në vonesë) = 0.66 Eur Nëse klienti paguan gjatë tri ditëve të para pasi ka qenë në vonesë atëherë nuk do të llogaritet ndëshkimi. Nëse klienti është në vonesë për më shumë se 3 ditë ndëshkimi do të llogaritet për tërë periudhën që klienti ka qenë në vonesë.

  1. c) Vërtetimi për konfirmimin e mbylljes së kredisë është 30 €
  2. d) Rapoti i historiatit të pagesave 20€
  3. e) Kërkesa për zëvendësim të pengut të luajtshëm dhe të paluajtshëm është 30 €
  4. f) Kërkesa për zëvendësim/shtim të bashkhuamarrësit, garantuesit është 20€
  5. g) Lirim i pengut,bashkhuamarrësit,garantuesit dhe hipotekes 30€.