Çmimorja e shërbimeve

Emri i produktit
Shuma e kredisë (€)
Interesi Vjetor (%)
Interesi mujor (%)
Komisioni i disbursimit %
Norma Efektive e interesit (%)
Afati maksimal në muaj
Kredi me Partner/Expres Kredi
150€-2,000€
24%-28%
2.00%-2.33%
0%-2%
26.76%- 34.67%
24
Kredi Biznesi Bujqësore, Individuale
150€- 1,000€
24 %
2.00%
2%
28.69%- 28.66%
36
Kredi Biznesi Bujqësore, Individuale
1,001€ – 3,000€
22 %
1.83%
2%
25.54%
60
Kredi Biznesi Bujqësore, Individuale
3,001€- 5,000€
18%- 20%
1.50%1.67%
1% - 2%
20.10%- 23.07%
60
Kredi Biznesi Bujqësore, Individuale
5,001€-10,000€
16%-18%
1.33%- 1.67%
1% - 2%
17.75%- 20.66%
60
Kredi Biznesi dhe Bujqësore
10,001€- 100,000€
12%- 15%
1.00%- 1.25%
0% - 2%
12.67%- 17.12%
60
Kredi Individuale
10,001€- 100,000€
12%- 15%
1.00%- 1.25%
0% - 2%
12.67%- 17.12%
60
Kredi për regjistirm të veturës dhe goma
100€- 1,000€
10%
0.83%
5%
21.63%- 21.66%
60
Lizing
1,000€-50,000€
8%-15%
0.67%- 1.25%
1%-2%
8.74%- 17.12%
60

*Për shumat e kredisë mbi 100,000€, interesi vjetor/mujor negociohet.

a) Kalkulimi i Normes Efektive të Interesit është bërë sipas maturitetit maksimal (60-muaj), shumës
minimale, maksimale për Interesin vjetor dhe Komisionit te Disbursimit maksimale, duke u bazuar në
plan të rregullt pagese.
b) Bazuar në Rregullorën për Kamatëvonesën e Instrumenteve Kreditore, BQK publikon në bazë të
rregullt gjashtëmujore të dhëna për normën referente si pjesë e kamatëvonesës. Gjej normën referente
në linkun në vijim https://bqk-kos.org/mbikeqyrja-financiare-2/mbikeqyrja-bankare-2/ kamatevonesat-ne-
instrumentet-kreditore/
Formula për llogaritjen e pagesës së vonuar: Kryegjëje në vonesë x kamatëvonesa x numri i ditëve në
vonesë) Shembull: (500 Eur x 0.033% x 4 ditë në vonesë) = 0.66 Eur Nëse klienti paguan gjatë tri ditëve
të para pasi ka qenë në vonesë atëherë nuk do të llogaritet ndëshkimi. Nëse klienti është në vonesë për
më shumë se 3 ditë ndëshkimi do të llogaritet për tërë periudhën që klienti ka qenë në vonesë.

c) Vërtetimi për konfirmimin e mbylljes së kredisë është 30 €
d) Rapoti i historiatit të pagesave 20€
e) Kërkesa për zëvendësim të pengut të luajtshëm dhe të paluajtshëm është 30 €
f) Kërkesa për zëvendësim/shtim të bashkhuamarrësit, garantuesit është 20€
g) Lirim i pengut,bashkhuamarrësit,garantuesit dhe hipotekes 30€.